Please read the Use of Personal Information carefully before submitting interest in a job or submitting your professional profile. If you do not agree to these terms, please do not submit a professional profile or express an interest in a job through this site. For purposes of these terms, AT&T shall mean AT&T and its affiliates located around the world including AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Our corporate Privacy Policy can be viewed here.


Use of Personal Information


 • Your personal data is collected and processed for the purposes of the AT&T job application process, sending announcements of future jobs opportunities and administration purposes. It is important that you answer all questions honestly and thoroughly. Inaccurate or incomplete answers will prevent you from being fully considered for a position.
 • The personal data you provide on this site (in particular identification data, professional experience, shift preference, education, salary requirements, and location) relating to you may be automatically and/or manually processed by AT&T and its affiliates around the world for the purposes of AT&T job application process: identification data, professional experience, shift preference, education, salary requirements, and location. Your personal data may be made available to AT&T hiring managers, human resources personnel, Staffing Managers, and third party vendors that support AT&T in managing the staffing process. All personal data are provided on voluntary basis.
 • We use service providers working on our behalf to help us understand the websites and online advertisements that bring potential job applicants to our website. Our service providers use cookies and other web tools to perform these functions. These service providers do not provide us with any personal information about you. To learn more about our service providers, please visit their privacy policies at http://www.mediamind.com/Content.aspx?page=privacy_policy and at http://www.avaturecrm.com/en/privacy-policy/
 • Please note that AT&T does not intend to collect, transfer or retain any sensitive or other highly personal information. Any data requested through this careers portal is directly related to employment qualifications and contact information– such as CV, skills/certifications, email address and phone number. Therefore, please do not submit any sensitive or other highly personal information.
 • AT&T may use your personal information to contact you anytime during your candidacy for employment, to send you job announcements, or request other types of information as required. Methods to contact you could include telephoning, emailing and/or text messaging. AT&T may provide aggregate, non-identifiable information about job seekers to other third parties for career marketing, job advertising, or other analysis. AT&T may share your personal data with AT&T personnel and third parties acting on its behalf as data processors that are located in United States, Czech Republic, Ireland, the United Kingdom or other locations around the world. AT&T will not trade or sell your personal information for use by any other companies without your consent. We will only share your data with those companies under contract to act in behalf of AT&T as it relates to the job application process, or as otherwise legally required. AT&T and any third parties acting on its behalf will treat your information confidentially and will use your Personal Data only for the job application process and will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with applicable data protection laws.
 • You may delete, correct, or update any information that you send you us. In order to do so, you must send an e-mail to the following account: GlobalDataPrivacy@att.com. You may also request a copy of the information you provided without cost every 6 months; or less, if you have a reasonable cause for such request.
 • If you determine or assume that your personal data are being processed in violation of your private and personal life or in contradiction to the law (in particular, if the personal data are inaccurate regarding the purpose of their processing), you may (i) request explanation, and (ii) require that such state of affairs be remedied, in particular by blocking, correcting, supplementing or destroying the personal data. You may also contact the Slovak Data Protection Office, either following your request to AT&T or independently of such a request.

I HEREBY GIVE MY KNOWING CONSENT TO AT&T TO PROCESS, TRANSMIT, AND USE MY PERSONAL DATA PROVIDED TO AT&T AND STORED IN A DATABASE LOCATED IN IRELAND FOR THE PURPOSES OF APPLICATION PROCESS, FOR SENDING ANNOUNCEMENTS OF FUTURE JOB OPPORTUNITIES AS THEY BECOME AVAILABLE AND FOR ADMINISTRATION PURPOSES. YOUR PERSONAL DATA MAY BE PROCESSED BY AT&T AFFILIATES AND THIRD PARTIES (FOR EXAMPLE; COMPANIES THAT OPERATE AND STORE THE DATA ASSOCIATED WITH THE RECRUITMENT WEBSITE AND RECRUITMENT VENDORS) ACTING ON AT&T'S BEHALF AS DATA PROCESSORS THAT ARE LOCATED IN IRELAND, CZECH REPUBLIC, UNITED STATES THE UNITED KINGDOM OR OTHER COUNTRIES AROUND THE WORLD [I.E. IN COUNTRIES WHCH MAY NOT IN ALL CIRCUMSTANCES ENSURE AN ADEQUATE LEVEL OF PROTECTION OF PERSONAL DATA]. I UNDERSTAND THAT MY INFORMATION WILL BE KEPT FOR 18 MONTHS, DUE TO TIME TAKEN IN PROCESSING AND FINALIZATION OF APPLICATIONS AND MATCHING SUITABILITY OF CANDIDATES TO OTHER OPENINGS.

Prečítajte si prosím Použitie osobných údajov starostlivo pred vyjadrením záujmu o prácu či odoslaním profesijného životopisu Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím neposkytujte profesijný životopis, ani nevyjadrujte záujem o zamestnanie prostredníctvom tohto webu. Pre účely týchto podmienok AT&T znamená AT&T a jej dcérske spoločnosti sa nachádzajúce sa po celom svete, vrátane AT&T Global Network Services Slovensko, s.r.o.. Naše firemné Zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu.


Použitie osobných údajov


 • Vaše osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané na účely spracovania žiadosti o zamestnanie v AT&T, zasielania oznámení o budúcich pracovných príležitostiach a na administratívne účely. Je dôležité, že ste odpovedali na všetky otázky pravdivo a dôkladne. Nepresné alebo neúplné odpovede vám zabránia, aby ste boli braný do uvahy ako kandidát pre danú pozíciu.
 • Osobné údaje, ktoré poskytnete na tejto stránke (najmä identifikačné údaje, odbornú prax, voľbu pracovného času, vzdelanie, platové požiadavky, miesto výkonu práce) vzťahujúce sa k vašej osobe môžu byť automaticky a/alebo manuálne spracovávane v AT&T a ich pobočkách po celom svete za účelom spracovania žiadosti o zamestnanie v AT&T: identifikačné údaje, odborná prax, voľba pracovného času, vzdelanie, platové požiadavky, miesto výkonu práce. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté AT&T manažérom, oddeleniu ľudských zdrojov, manažérom zodpovedným za nábor a tretím stránam-dodávateľom ktorí podporujú v AT&T vykonávanie personálnych procesov. Všetky osobné údaje sú poskytované dobrovoľne.
 • Používame poskytovateľov služieb, ktorí nás zastupujú pri prehľadavaní webových stránok a online reklám aby presmerovali potenciálnych kandidátov na našu webovú stránku. Naši poskytovatelia služieb aby mohli vykonávať tieto funkcie používajú súbory cookies a ostatné nástroje webu. Títo poskytovatelia nám neposkytujú žiadne osobné údaje. Aby ste sa dozvedeli viac o týchto poskytovateľoch služieb , navštívte prosím ich Pravidlá ochrany osobných údajov na http://www.mediamind.com/Content.aspx?page=privacy_policy a na http://www.avaturecrm.com/en/privacy-policy/
 • Vezmite prosím na vedomie, že AT&T nemá v úmysle zhromažďovať, odovzdávať alebo uchovávať žiadne citlivé alebo iné osobitné kategórie osobných údajov. Všetky požadované údaje prostredníctvom tohto kariérneho portálu priamo súvisia s pracovnou kvalifikáciou a kontaktnými informáciami, ako je životopis, zručnosti / certifikácia, e-mailová adresa a telefónne číslo. Preto prosím neodosielajte žiadne citlivé alebo iné osobitné kategórie osobných údajov.
 • AT&T môže používať vaše osobné údaje na to, aby Vás kontaktoval kedykoľvek počas kandidatúry na zamestnanie, aby Vám poslal pracovné oznámenia, alebo požiadal o ďalšie typy informácií podľa potreby. Metódy kontaktu môžu zahŕňať telefón, e-mail a / alebo textové správy. AT&T môže prípadne poskytovať súhrnné, nie identifikačné údaje o uchádzačovi o zamestnanie tretím stranám za účelom kariérneho marketingu, propagovania pracovných ponúk, alebo iných analýz. AT&T môže zdieľať vaše osobné údaje s AT&T zamestnancami a tretími osobami konajúcimi v jej mene ako spracovatelia dát, ktoré sa nachádzajú v USA, Českej republike, Írsku, Veľkej Británii alebo na iných miestach po celom svete. AT&T nebude obchodovať s Vašimi osobnými údajmi s inými spoločnosťami bez vášho súhlasu. Budeme zdieľať Vaše údaje s týmito spoločnosťami iba na základe zmluvy o ich konaní v mene AT&T ak sa to týka spracovania žiadosti o zamestnanie, alebo to vyžaduje zákon. AT&T a tretie osoby konajúce v jej mene budú považovať Vaše informácie za dôverné a budú používať vaše osobné údaje len v procese uchádzania sa o zamestnanie a prijmú všetky primerané opatrenia potrebné na zabezpečenie toho že Vaše dáta sú spracovávané bezpečne a v súlade s platnými zákonmi o ochrane dát.
 • Informácie, ktoré ste nám poslali, je možné kedykoľvek vymazať, opraviť alebo aktualizovať. Aby sa tak stalo, je potrebné poslať e-mail na adresu: GlobalDataPrivacy@att.com. Taktiež je možné požiadať o kópiu informácií, ktoré boli poskytnuté každých šesť mesiacov bez akýchkoľvek nákladov. Na základe odôvodnenej žiadosti je možné o kópiu požiadať aj v kratšom časovom horizonte.
 • Ak zistíte, alebo máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom o osobných údajoch (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania), môžete požadovať (i) vysvetlenie alebo požadovať (ii) nápravu stavu vecí, a to napr. neposkytnutím údajov tretím stranám, vykonaním opravy, doplnením alebo zničením osobných údajov. Môžete sa taktiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov a to buď v súvislosti s Vašou žiadosťou do spoločnosti AT&T alebo bez ohľadu na takúto žiadosť.

TÝMTO ÚDELUJEM SPOLOČNOSTI AT&T PRÁVO SPRACOVÁVAŤ, PRENÁŠAŤ A POUŽÍVAŤ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSTI AT&T A ULOŽIŤ TIETO DÁTA DO DATABÁZY V ÍRSKU, NA ÚČELY SPRACOVANIA MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, OZNAMOVANIA PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, KEĎ SA STANÚ DOSTUPNÝMI A NA SPRÁVU PRÍSLUŠNÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ SPRACOVÁVANÉ OSOBAMI PRIDRUŽENÝMI K AT&T A TRETÍMI STRANAMI (NAPR. SPOLOČNOSŤAMI, KTORÉ USKLADŇUJÚ A SPRACOVÁVAJÚ DÁTA SÚVIASIACE S NÁBOROVÝMI AKTIVITAMI A AGENTÚRAM SPROSTREDKUJÚCIM NÁBOR), KTORÉ KONAJÚ V MENE AT&T AKO SPROSTREDKOVATELIA DÁT A KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ V ÍRSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, USA, VEĽKEJ BRITÁNII ALEBO V INÝCH KRAJINÁCH PO CELOM SVETE [TEDA V KRAJINÁCH, KTORÉ NEMUSIA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ ZARUČOVAŤ PRIMERANÚ ÚROVEŇ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV]. SÚHLASÍM S TÝM, ABY MOJE OSOBNÉ ÚDAJE BOLI USCHOVANÉ PO DOBU 18 MESIACOV, A TO Z DÔVODU ČASU POTREBNÉHO NA SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ, UZAVRETIE ŽIADOSTÍ A PRESUN VHODNÝCH KANDIDÁTOV NA VHODNÉ OTVORENÉ POZÍCIE.